معادن

برابر توافقنامه مورخ 93/2/24 فیمابین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان مقرر گردید کلیه معدن داران نسبت به نصب تابلوی راهنمای معدن با ذکر مشخصات کامل اقدام نمایند.درحال بارگزاری